Friday, 8 September 2017

Empire and Multitude Populism


I have a lecture at ECPR Annual Conference on 8th September 2017 in Oslo, Norway. My lecture is dealing with the political and social theoretical assumptions of nationalist right-wing populism and transnational left populism.

The abstract of my lecture can be found here:

In recent years populism has not only become some kind of Zeitgeist, but it has redesigned our beliefs and assumptions concerning liberal democracy. Is seems to be that radical right populism is more successful than leftist populism. According to my hypothesis we have entered the era of populist democracy and there is a fierce competition between the left and right to define and maintain the core nature of this populist democracy. I will apply the well know theory of Empire and Multitude by Michael Hardt and Antonio Negri (2000) to understand our current populist tendencies. It will be argued in my paper that right-wing nationalist populism can be seen as a manifestation of the Empire. According to my understanding the populist parties and movements on the political right belong to the realist conception of the Empire: these actors are seeking the political power and would like to conquer the institutions of global capitalism. Right-wing nationalist populism is neither anti-capitalist, nor anti-elitist. It means that a new political elite has been created (for instance this is Donald Trump and alt-right in the USA, Viktor Orbán and his regime in Hungary) and seeks to gain political power with populist political communication and style. That’s why I call this new phenomenon elitist populism or Empire Populism. These actors are acting like populist in that sense they understand and solve the people’s problems, in fact they serve elitist purposes. On the other hand, the (radical) left populism has been called here a utopian or Multitude Populism. This form of populism tries to concern the multitudes of the people. Occupy movement, Indignados) and DiEM25 have emerged as left populist promises. I will analyse in my paper the political theoretical backgrounds of Empire and Multitude Populism. It has been stated here that the populist right has been inspired by the concepts of Carl Schmitt (the concept of the Political; the nature of neoliberalism; state of exception), Max Weber (leader democracy), and populist constitutionalism. On the left side, the Multitude Populism seems to be frozen from ideological point of view and suffering from ideological emptiness, but transnational populism could fill this theoretical gap. That is why I will put forward my thought on this crisis and argue that populist left needs to reformulate its bases as transnational political communities based on multitude.

The full draft paper can be downloaded from my Academia.edu

My presentation is available from here:

Friday, 1 September 2017

Ecopopulism and environmental justice in Eastern and South Europe

I had the privilege having a lecture at "Environmental Justice in the Anthropocene Symposium" held on April 24-25, 2017, at the Lory Student Center, Colorado State University, Fort Collins Colorado. According to this lecture a paper has been written about ecopopulism and environmental justice. This paper has been published at the Symposium dedicated website. The paper has az individual handle: https://hdl.handle.net/10217/183742

The abstract can be seen below and the full text is available from the Symposium page and my Academia.edu

I am dealing in this paper with the question of environmental and climate (in)justices in Eastern and South Europe (ESE). At first, I will refer the theoretical pillars of environmental justice and my statement is that there is an expanding sphere concerning environmentalism which has grounded the theory of climate justice. The environmental justice has been expanded to climate justice, because it increasingly addressed that the environmental and social conditions provide for individual and community needs and functioning and justice depends on the environmental conditions. It has been put forward here that populism could bring closer the importance of environmental and climate related disasters to the people’s everyday lives and experience. In the next part of this paper the connection of climate justice and social problems in ESE has been analyzed. The investigation elaborated here is based on a very important initiative called Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (EJOLT) and its Environmental Justice Atlas. I will focus on two main environmental and climate injustice caused challenges: the first one is the situation of the Roma communities in ESE, and the second one is the emerging case of fuel or energy poverty. It has been raised here that an elitist populist regime, for instance in Hungary, how can damage the case of environmental and climate justice with instituted biopower. I will conclude this paper that we need to (re)enhance the social nature of environmental problems and this will strengthen the environmental consciousness in ESE. The relating discourse of environmental and climate justice in ESE is need to be based on environmental identities constructed on ethnical and social solidarity. Finally, we should have a look on the biopolitical structure of modern State.

Sunday, 20 August 2017

A populizmus vizsgálata demokráciaelméleti perspektívában

Megjelent egy review cikkem a populizmus demokráciaelméleti megjelenéséről a Politikatudományi Szemlében.

A tanulmány összefoglalója:

A populizmus alapvetően formálta és formálja át a demokráciáról való gondolkodásunkat
és az egyre bővülő, a populizmus kérdéseivel foglalkozó szakirodalom egyik központi kérdése a populizmus és a demokrácia kapcsolatának teoretizálása. Jelen áttekintő tanulmány azt a célt tűzi ki, hogy bemutassa azokat a legfontosabb kortárs és nem kortárs (alapvetően külföldi, de részben magyar) politikaelméleti tendenciákat, amelyek a populizmust a demokrácia homlokterében elemzik. Ugyanakkor érdemes azt is hangsúlyozni, hogy a populizmussal kapcsolatos kutatásoknak és definiálási irányoknak pusztán egy részét képezi a demokráciaelméleti keretrendszer: sokan politikai ideológiának, mások politikai kommunikációs technikának és/vagy stratégiának tekintik a populizmust. Ebben a szakirodalmi áttekintésben ezúttal csak azokat az irodalmakat vizsgálom meg, amelyek a populizmust olyan jelenségnek látják, amely csakis a demokráciaelmélet oldaláról érthető meg, ugyanis – álláspontom szerint – ezek azok a meghatározási, elemzési irányok, amelyek a populizmus teljesebb megértéséhez közelebb vihetnek bennünket. A tanulmányban előkerülnek olyan, Magyarországon eddig igen kevéssé hivatkozott szerzők, akik az egyik oldalon a populizmust a demokrácia „patológiájaként” mutatják be, másrészt pedig azok, akik a populista demokráciát a demokrácia egy külön fajtájaként teorizálják.

A cikk elérhető a nyomtatott Szemlében, idővel a Szemle on-line felületén vagy pedig most azonnal az Academia.edu oldalamon.

Előadás a TEM nyári egyetemén: Ökopolitika, ökoszocializmus

A Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelye (TEM) idén első ízben, 2017 július 10-11-én rendezte meg nyári egyetemét, amely a társadalomelmélet, társadalomkritika jövőbeni állandó találkozási pontja kíván lenni. A rendezvény címe: Posztdemokrácia, populizmus, politikai gazdaságtan.

A rendezvény célja az volt, hogy társadalomelméleti témákkal foglalkozó egyetemi hallgatók, doktoranduszok, kutatók, politikusok, illetve a társadalomelméleti témák iránt érdeklődők számára egy átfogó társadalomelméleti palettát villantson fel az adott témakörrel foglalkozó hazai szakemberek, gondolkodók közvetítésével. Az esemény mindenki számára nyitott volt, akik közösen akartak gondolkodni a kortárs társadalomelméleti témákról és a baloldalt feszítő dilemmákról, kihívásokról (az alapjövedelemtől egészen az aktuális gender-vitákig).

A nyári egyetem ezeken túl – a társadalomelmélet legjelentősebb teoretikusainak interpretálásával – bepillantást adott a TEM-ben folyó kutatási irányokba is.

A rendezvény célja továbbá azt volt, hogy egy olyan baloldali szellemi közösség kiépítésére tegyen lépéseket, amely alkalmas lehet a hazai baloldali gondolkodás megújítására, jelentős közéleti viták lefolytatására és együtt gondolkodásra. Célunk a jövőben is a közösségépítés és a közös gondolkodási, cselekvési perspektívák megtalálása.

A rendezvény második napján Ökopolitika, ökoszocializmus címmel tartottam előadást, amelynek diasora alább vagy az Academia.edu oldalamon elérhető:Friday, 23 June 2017

Menekültválság és biopolitika

Előadást tartok az Erdélyi Politikatudományi Konferencia, Otthonlét - idegenség című konferenciáján Kolozsvárott 2017. július 23-án Menekültválság és biopolitika címmel.


Az előadás diasora letölthető innen és hamarosan elérhető lesz a draft paper is.

Saturday, 10 June 2017

Előadások a Magyar Politikatudományi Társaság XXIII. Vándorgyűlésén

Két előadást tartottam a Magyar Politikatudományi Társaság XXIII. Vándorgyűlésén a győri Széchenyi István Egyetemen 2017. június 9-10. között az általam szervezett Baloldali populizmusok: történelmi gyökerek és jövőbeli perspektívák című szekcióban.

A populista demokrácia dilemmái

A populista pártok megerősödése, a populizmus természetének átalakulása egyfajta (neo)populista korszellemet eredményezett. Ezzel párhuzamosan bontakozott ki a liberális demokrácia paradigmájának el/meggyengülése, ami sok tekintetben a liberalizmus és a demokrácia közötti belső feszültségekből, álláspontom szerint főként abból fakad, hogy a liberális demokrácia közjogi leképeződése, az alkotmányos demokrácia (másként: liberális alkotmányosság) számos ponton nem tudta kezelni sem a jelzett belső, immanens feszültségeket, sem pedig a populista tendenciák megerősödését. Az előadás egyrészt arra keresi a válasz, hogy szükségszerű-e a liberalizmus és a demokrácia közötti kapcsolat, vagy pedig lehet nem liberális a demokrácia (azzal, hogy lehet-e nem demokratikus a liberalizmus csak érintőlegesen foglalkozom). Az egyik fő konklúzióm az, hogy a populizmus és a liberalizmus között lényegében egy hegemóniaharc bontakozott ki a demokrácia természetének meghatározása végett. Ez a harc felveti a hibrid rezsimek problémáját, hiszen a populista demokrácia jellegét, törvényszerűségeit tekintve nem liberális demokrácia és sok autoriter vonást is tartalmaz. Az előadás fő kérdései a következők: Demokráciának tekinthető-e a populista demokrácia vagy pedig a demokrácia és diktatúrák közötti szürke sávba, a hibrid rendszerekbe sorolható inkább? A liberális demokrácia válságának és az alternatív paradigmáknak milyen hatása van a demokrácia-tipológiákra? Megváltoznak-e a demokrácia eddigi kritériumrendszerei azzal, hogy a populista demokráciák másként gondolkodnak magáról a demokráciáról?Az Empire és a Multitude populizmusa

A kiindulópontom az, hogy a 21. században formálódó demokrácia populista lesz. Azonban az alakulóban lévő populista demokrácia természetéért verseny van a jobb- és baloldal között, s ennek a versenynek a leírására kívánom bevezetni a populizmus egy új értelmezését, amelyhez Michael Hardt és Antonio Negri munkásságát (2001, 2005), azon belül is az Empire-el (Birodalommal) és a Multitude-al (Sokasággal) kapcsolatos megközelítéseit kívánom felhasználni. Hardt és Negri átveszik Deleuze és Guattari koncepcióját (1987) a politika kettős dimenzióit illetően, akik megkülönböztetik a makro-politikát (vagy a politika moláris világát) a mikro-politikától (vagy a politika molekuláris világától). Hardt és Negri makro-politikai szférája, vagyis a Birodalom a politika realista értelmezésnek megnyilvánulása, s ezt fogom összekapcsolni a jobboldali nacionalista populizmussal. Az előadásomban azt elemzem, hogy amíg az Empire-populizmus egy kizsákmányoló és imperialista logikát képvisel, addig ehhez képest értelmezhető a populizmus egy másik jelentése is, amely a kizsákmányolt csoportoknak, vagyis a sokaságnak a populizmusa, s ezt nevezem Multitude-populizmusnak, amely egy utópista baloldali populizmussal azonosítok. Az előadásban bemutatom azt is, hogy amint a Birodalom és a Sokaság egymástól elválaszthatatlanok és a politika két, egymással szimbiózisban lévő dimenzióját jelentik, úgy a hozzájuk kapcsolódó populizmusok is egymás függvényében, egymásra reagálva alakulnak.

Thursday, 18 May 2017

Populism and Climate Change in the Era of Post-Truth

I am going to have a lecture he 3rd Prague Populism Conference between 22 and 23 May 2017. In this year the populism conference concerns  Current Populism in Europe and the Role of the Media.


My lecture is dealing with post-truth and climate change.

Populism and Climate Change in the Era of Post-TruthPost-truth (PT) and post-factual politics (PFP) has increasingly been core pillars of our public and media sphere. This can be analyzed in the broader context of the politics, which shows that the core nature of politics has changed: emotions, enemies, political personalities have been moved in to the center of the politics. Facts, institutions, experts, law- and right-based approach begin to lose their importance. On the one hand, populist forces felt this political shift; on the other hand, they have begun to force and push these tendencies. I will put forward here a hypothesis concerning the relationship between the populist turn of politics and the climate change. Climate skepticism and climate change denial were existing and flourishing phenomena before the populist era of PT and PFP, but the law- and expert-based neoliberal politics tried to handle this situation with transnational agreements (most recently with the Paris Agreement). Unfortunately, populist (mainly on the political right) forces are attempting to use PT and PFP techniques to attack environmental measures and self-evident facts concerning the climate change. According to my hypothesis this combat can not only be seen as result of a political strategy to support industry donors, but also the massive anti-climate policy based on the concept of political sovereignty. The nationalist populist right (from Donald Trump to Viktor Orbán) recognized that the adaptation and mitigation in the context of the Anthropocene and climate change need to have a new concept of sovereignty. I will investigate here the roots of PT/PFP and fake news politics and I am elaborating the concept of biopopulism concerning the climate change. After all I will conclude some assumptions how to protect the climate against the populist post-truth regimes.

Wednesday, 10 May 2017

KONFERENCIA-FELHÍVÁS - A tőke 150 éve

A Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének konferencia-felhívása

Jelentkezési határidő: 2017. július 15.


Az idei évben több fontos évfordulóról is érdemes megemlékezni a baloldal eszme- és politikatörténetéből.
Az univerzális igényű elméleti koncepciók iránt elkötelezett Társadalomelméleti Műhely

2017. október 18-ra

konferenciát szervez a Politikatörténeti Intézetben (1054 Budapest, Alkotmány u. 2.)
Marx A tőke című művének kapcsán, amely éppen százötven éve jelent meg.


A konferencia célja, hogy sokszínű és érdekes képet adjon Marx egyik legnagyobb hatású munkájának mai értelmezési és továbbgondolási lehetőségeiről, hatásáról napjainkban és az elmúlt évtizedekben. Célunk, hogy egy olyan sokszínű és inspiráló konferenciát rendezzünk, amely mind a jelentkezők, mind a közönség széles rétegét képes megszólítani.

Ezért a következő előadókat kértük meg arra, hogy gondolataikkal járuljanak hozzá a közös gondolkodáshoz:

Artner Annamária
Csáki György
Tamás Gáspár MiklósA szervezők további előadók jelentkezését várják különösen, de nem kizárólag az alábbi témakörök kapcsán:

Történeti témakörök:
A tőke jelentősége a marxizmus történetében, fontossága a munkásmozgalom számára, a mű recepciója a marxizmusban és a szociáldemokráciában, A tőke kiegészítései és revíziói Lenintől napjainkig
- A marxi politikai gazdaságtan koncepciója a létező szocializmusok hivatalos ideológiájában: elmélet vagy doktrína?
- A jóléti állam kora és A tőke: egy gazdasági modell problématörténete Marx fő művének tükrében

Filológiai/marxológiai témakörök:
A tőke keletkezésének és kiadásának problématörténete
- Marx tőke-fogalma a 19. századi és a jelenlegi közgazdasági elméletek tükrében
- Létezik-e marxista tudomány és annak lelőhelye-e A tőke?
A tőke eredeti politikai gazdaságtani nézőpontja, gazdasági elméletei, fogalmai és azok mai érvényessége
A tőke értelmezéstörténete, a legújabb tőke-értelmezések bemutatása, A tőke és a Marx-kép posztmodernizálódása
- Marx gazdaságtani műveinek viszonya A tőke elméleti paradigmáihoz (Gazdasági-filozófiai kéziratok, Grundrisse stb.)

Elméleti/Társadalomelméleti témakörök:

- Az árufetisizmus elméletének recepciója és aktualitása
- A kizsákmányolás problémája a 21. század kapitalizmusában
A tőke mint a globalizációelmélet előfutára, a világrendszer problémája és Marx munkássága
- Az osztályelmélet A tőkében és azon túl: hányféle osztályelmélete van Marxnak? Mit kezdjenek a mai osztálykoncepciók A tőkével?
A tőke és a válság. A válság mint a status quo fenntartásának eszköze. Válságban van-e a mai kapitalizmus?
- Melyek az elmúlt másfél évszázadban zajló tudományos viták tapasztalatai a tőke-, illetve a bérmunka nélküli társadalomról?
- Elméletek a kapitalizmus átalakulásáról: A tőke és a mai kapitalizmus.

Diszkusszív témakörök:
- A kapitalizmus képe Marxnál és ami változott. A tőke és a munka társadalma. Kapitalizmus a munkatársadalmon túl. A munka-tőke viszony átalakulása. A posztmodern állapot?
A tőke politikai filozófiai vonatkozásai. Igazságosság, egyenlőség, ökológiai katasztrófa, szabadság, munka stb. régen és ma
A tőke szerepe a kapitalizmus hatalmi és politikai viszonyainak megértésében
- Melyik mű léphet ma A tőke helyére? Vannak-e napjaink baloldalának nagy könyvei és azok hogyan viszonyulnak Marxhoz?
- A politikai gazdaságtan élt, él és élni fog? A politikai gazdaságtan mint a kritikai társadalomtudomány egyik formája napjainkban
- A neoliberalizmus időszaka: A tőke kora 2.0? A baloldali társadalomkritika tapasztalatai az elmúlt 25 évben

A jelentkezőket arra kérjük, hogy a felkínált témák közül válasszanak vagy tegyenek javaslatot A tőkéhez kötődő, saját témájú előadásra. Az előadások feldolgozhatják valamelyik téma részét vagy egészét, illetve érinthetnek több témakört. Lehetőség van egy szerző, elmélet vagy probléma önálló feldolgozására is a témakörön belül. Az előadásokkal szemben elvárás, hogy – természetesen az adott témakörtől függő mértékben és módon – kapcsolódjanak Marx 1867-ben megjelent művéhez.

A konferencia pontos idő- és esetleges szekcióbeosztása a jelentkezések függvényében kerül kialakításra. Az előadások hossza 15-20 perc.

A konferenciára 2017. július 15-ig lehet jelentkezni az info@phistory.hu e-mail címen.

A jelentkezés során az előadó nevének, az előadás címének, az előadó esetleges intézményi kötődésének, tudományos fokozatának megadása mellett egy rövid, kb. 200 szavas absztrakt elküldését kérjük.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Ösztöndíj műhelymunkában való részvételre és publikáció elkészítésére

A Politikatörténeti Alapítvány pályázatot ír ki a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyében (PTI TEM) való részvételre és tudományos publikációk elkészítésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 1.

PTI TEM jelenlegi formájában 2015-ben jött létre 11 ösztöndíjas kutatóval, akik azóta rendszeresen vitatják meg egymás és külsős szerzők írásait. A Műhely célja a hazai társadalomelméleti, társadalomkritikai gondolkodáshoz, valamint a baloldali tudományos, közéleti diskurzushoz való hozzájárulás. A TEM-ben nagyon sokféle téma otthonra talált: a Műhely kutatói foglalkoznak többek között ideológiákkal, poszt-marxizmussal, politikai gazdaságtannal, demokráciaelmélettel, populizmussal, ökopolitikával, művészet és emancipáció kapcsolatával, társadalmi igazságossággal és szolidaritással, nacionalizmussal. Azonban a TEM-tagokat összeköti az a társadalomelméleti keretrendszer, amely folytatni kívánja a valóság megértésének kritikai hagyományait a baloldalon. 2015-került sor a TEM szervezésében A mai magyar valóság az elmúlt negyedszázad tükrében című konferenciára, amelyet 2016-ben követett az előadások alapján összeállított Holtpont című kötet. A Műhely rendszeresen szervez beszélgetéseket, közéleti vitákat, s jelenleg tagjai saját monográfiájukon dolgoznak, amelyeket 2017 során mutatnak majd be.

Az ösztöndíjas egy interdiszciplináris tudományos közösség és műhely részeként részt vesz a PTI TEM működésében, használhatja az Intézet erőforrásait és szakmai segítséget kap kutatásához.

Az ösztöndíjas időszak és az ösztöndíj mértéke, feltételek:
- Az ösztöndíj két kategóriában (1. kategória és 2. kategória) kerül kiírásra. A leendő ösztöndíjas öt hónapra kap ösztöndíjat 2017 szeptembere és 2018 januárja között.
- Az ösztöndíj mértéke az 1. kategóriában havi 40 ezer forint, azaz mindösszesen 200 000 forint. Az ösztöndíj mértéke az 2. kategóriában havi 50 ezer forint, azaz mindösszesen 250 000 forint.
- Az ösztöndíjassal a Politikatörténeti Alapítvány ösztöndíj-szerződést köt, amelynek megszegése az ösztöndíj visszafizetését vonja maga után.

Az ösztöndíjas időszak során az ösztöndíjat elnyert vállalja:
- A PTI TEM munkájában való folyamatos közreműködést.
- Viták, konferenciák lebonyolításának, megszervezésének segítését.
- Az 1. kategóriában egy darab egy ív terjedelmű; a 2. kategóriában egy darab 1,5-2 ív terjedelmű vagy két darab, egyenként 1 ív terjedelmű társadalomelméleti, társadalomkritikai tanulmány elkészítését, amelynek kapcsolódnia kell a PTI TEM-ben folyó kortárs társadalomelméleti, globalizációelméleti és demokráciaelméleti, baloldali és kritikai nézőpontú kutatási témákhoz.

A jelentkezés feltételei az 1. kategóriában:
- Valamely társadalomtudományi területen megszerezett MA-diploma vagy MA hallgatói státusz.
- Hallgatói jogviszonyról szóló igazolás vagy a diploma másolata.
- Egy oktatói ajánlás.
- A publikálási tapasztalat előnyt jelent, de nem feltétel.

A jelentkezés feltételei a 2. kategóriában:
- Megkezdett doktori tanulmányok vagy PhD-fokozat megléte.
- Doktorandusz hallgatói státusz vagy a tudományos végzettség igazolása.
- Releváns oktatói vagy kutatói tapasztalat.
- A publikálási tapasztalat a jelentkezés feltétele.

A PTI TEM elkötelezett a társadalmi esélyegyelőség tekintetében, ezért bátorítja és segíti a nők, gyermeket nevelő szülők, a fogyatékkal élők pályázatának benyújtását. A pályázaton nyertes ösztöndíjas családi, szociális körülményeihez képest vesz részt a PTI TEM munkájában.

A pályázat benyújtása:
- A pályázathoz csatolni kell:
- A pályázó rövid szakmai önéletrajzát.
- Publikációs jegyzékét (MTMT megléte nem feltétel).
- Egy, a pályázat szempontjából releváns, korábban megjelent vagy megjelenés előtt álló tanulmányt, írást.
- Egy rövid (max. kétoldalas) motivációs levelet, amelyben a pályázó kifejti azt, hogy mit vár a jelen ösztöndíj elnyerése esetén a PTI TEM-ben való részvételtől, és ezt hogyan tudja személyesen elősegíteni.
- Hallgatói jogviszonyról/doktorandusz státuszról/tudományos végezettségről szóló igazolás, diploma másolata.
- Oktatói ajánlás az 1. kategóriában.

A pályázatot kizárólag elektronikusan, miden fájlt pdf-formátumban csatolva a következő e-mail címre kérjük beküldeni: alapitvany@phistory.hu

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 1.
A Politikatörténeti Alapítvány a beérkezett pályázatokat 2017. június 22-ig bírálja el és minden pályázónak visszajelzést küld.

Az Alapítvány maga határozza meg a kategóriánként kiosztandó ösztöndíjak számát!

Legyél gyakornok a Politikatörténeti Intézetben!

A Politikatörténeti Alapítvány és az általa támogatott Politikatörténeti Intézet (PTI) gyakorlatilag az egyetlen, nem állami kutatóintézet Magyarországon, ahol történettudományi és társadalomelméleti tevékenység egyaránt folyhat. Ez különleges felelősséget ró ránk, amelynek megpróbálunk eleget tenni. Ennek szellemében dolgozunk, mint tudományos intézet és baloldali szellemi műhely. Rendszeresen szervezünk tudományos konferenciákat, közéleti rendezvényeket, könyvbemutatókat. Az Intézet együttműködik a Napvilág Kiadóval, ahol a hazai társadalomtudományi könyvkiadás jelentős darabjai jelennek meg. Az Intézet keretében működik a Múltunk politikatörténeti folyóirat.
A PTI másik jelentős intézménye a Társadalomelméleti Műhely (TEM), amely jelenlegi formájában 2015-ben jött létre 11 ösztöndíjas kutatóval, akik azóta rendszeresen vitatják meg egymás és külsős szerzők írásait. A Műhely célja a hazai társadalomelméleti, társadalomkritikai gondolkodáshoz, valamint a baloldali tudományos, közéleti diskurzushoz való hozzájárulás. A TEM-ben nagyon sokféle téma otthonra talált: a Műhely kutatói foglalkoznak többek között ideológiákkal, poszt-marxizmussal, politikai gazdaságtannal, demokráciaelmélettel, populizmussal, ökopolitikával, a művészet és az emancipáció kapcsolatával, társadalmi igazságossággal és szolidaritással, nacionalizmussal.
Várjuk a fenti területekhez kapcsolódó, bármilyen társadalomtudományi területen tanuló hallgatók jelentkezését gyakornoki pozícióra!
Amit kínálunk:
  • Szakmai fejlődési lehetőség történettudományi és társadalomelméleti területeken.
  • Évfolyam- és szakdolgozati konzultáció.
  • Amennyiben a leendő gyakornok oktatási intézménye elfogadja, akkor a PTI hivatalos szakmai gyakorlati helyként igazolást ad az eltöltött gyakornoki időről.
  • Bekapcsolódási lehetőség a PTI és a TEM munkájába.
  • Bekapcsolódási lehetőség tudományos és közéleti rendezvények szervezésébe.

Amit elvárunk:
  • Releváns társadalomtudományi területen hallgatói jogviszony.
  • Szakmai, tudományos, közéleti elköteleződés az Intézet profilja irányába.
  • Rendszeres és lelkiismeretes bekapcsolódás az Intézet munkájába.

Ha felkeltettük érdeklődésedet, akkor küldj egy kétoldalas motivációs levelet (amelyben leírod azt, hogy a fenti területek közül mi érdekel és eddigi tevékenységed alapján miben tudnál közreműködni) a következő email címre: info@phistory.hu.

Tuesday, 9 May 2017

Communist Populism in Hungary

I am going to have a lecture at Populism in Central and Eastern Europe in the 20th Century Workshop 11 – 12 May 2017 in Paris, France. I am dealing with the topic of Communist populism between 1948-1989.

According to Cas Mudde we live in a “populist Zeitgeist”. It will be argued in my paper that not only the 21th century but the 20th century is about populism. In the first section I elaborate the theoretical background of my paper: the various notions of populism have been analysed here and I will refer the biopolitical framework of populism. After that, I explore the populism of the Horthy era (1920-1944) in the context of Communist populism. Then I bring up the case of Communist populism in Hungary (1948-1989), which has been analysed here from several aspects. In the context of the working class and the bourgeois elite; the regime biopolitical character; goulash communism as a populist legitimacy; and the point of view of socialist patriotism. I conclude this paper with the usefulness of investigating historical populism in conjunction with contemporary tendenciesAccording to Cas Mudde we live in a “populist Zeitgeist”. It will be argued in my paper that not only the 21th century but the 20th century is about populism. In the first section I elaborate the theoretical background of my paper: the various notions of populism have been analysed here and I will refer the biopolitical framework of populism. After that, I explore the populism of the Horthy era (1920-1944) in the context of Communist populism. Then I bring up the case of Communist populism in Hungary (1948-1989), which has been analysed here from several aspects. In the context of the working class and the bourgeois elite; the regime biopolitical character; goulash communism as a populist legitimacy; and the point of view of socialist patriotism. I conclude this paper with the usefulness of investigating historical populism in conjunction with contemporary tendencies.Saturday, 22 April 2017

Environmental Justice in the Anthropocene

I have a lecture at Environmental Justice in the Anthropocene Symposium, April 24-25, 2017 at Colorado State University. My lecture is dealing with political theoretical implications of enviroinmental and climate justice questions in Eastern and South Europe.

Environmental and Social Justice in Eastern and South Europe: Ecopopulism and Biopower

I am dealing in this paper with the question of environmental and climate (in)justices in Eastern and South Europe (ESE). At first, I will refer the theoretical pillars of environmental justice and my statement is that there is an expanding sphere concerning environmentalism which has grounded the theory of climate justice. The environmental justice has been expanded to climate justice, because it increasingly addressed that the environmental and social conditions provide for individual and community needs and functioning and justice depends on the environmental conditions. It has been put forward here that populism could bring closer the meaning of environmental and climate related disasters to the people’s everyday lives and experience. In the next part of this paper the connection of climate justice and social problems have been analyzed. The investigation elaborated here is based on a very important initiative called Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (EJOLT) and its Environmental Justice Atlas. I will focus two main environmental and climate injustice caused challenges: the first one is the situation of the Roma communities in ESE, and the second one is the emerging case of fuel or energy poverty. I will conclude this paper that we need to (re)enhance the social nature of environmental problems and this will strengthen the environmental consciousness in ESE. The relating discourse of environmental and climate justice in ESE is need to be based on environmental identities constructed on ethnical and social solidarity. Finally we should have a look on the biopolitical structure of modern State.Tuesday, 18 April 2017

A kivételes állapot mint a politika „normál” állapota

2017. április 21-én pénteken előadást tartok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara, a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, valamint az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete által közösen szervezett A különleges jogrend című konferencián.


Az előadásom címe:

Giorgio Agamben szerint a modern politika és állam alapvető sajátossága a kivételes állapot általánossá válása. A kivételes állapot egy olyan bizonytalan, kétségekkel teli helyzet, amely a jog és a politika határterületén helyezkedik el. Ahogyan Agamben megjegyzi a State of Exception című munkájában: a rendkívüli állapot olyan „jogi forma, aminek nincs jogi formája". Ugyanakkor Agamben úgy véli, hogy a kivételes állapot nem más, mint a modern politika normál állapota. A modern állam és a modern kormányzatok a biztonságot állítják cselekvéseik középpontjába, s emiatt nem egy-egy társadalmi-politikai jelenség (gyakran társadalmi katasztrófák) okait, hanem sokkal inkább annak következményeit próbálják meg kezelni. A modern kormányzás tehát nem az okok, sokkal inkább a „következmények kormányzása". Jelen tanulmány Agamben munkássága alapján először is meg kívánja ragadni és teoretizálni szeretné a kivételes állapot fogalmát, mint amely meghatározza a modern politikát, és új kereteket ad annak. Ezt követően a kivételes állapot elméletét és az ehhez kapcsolódó gyakorlati kérdéseket vizsgálom meg, különös tekintettel a kivételes állapot történeti kialakulására, Carl Schmitt szerepére a kivételes állapot elméletének megkonstruálásában, valamint utóbbi irányzat Agamben által adott kritikájára. Utalni fogok arra, hogy Agamben hogyan köti a kivételes állapotot a szuverenitás és a bipolitikai hatalom kérdéshez (a Homo Sacer című kötetében). Megvizsgálom azt is, hogy a kivételes állapot hogyan értelmezhető biopolitikai szempontból és a biohatalom kontextusában. Ezt követően foglalkozom azzal, hogy a kivételes állapot Agamben szerint (Az ellenőrző államtól a destituáló hatalom praxisáig) hogyan lett a modern kormányzás fő paradigmája, sőt azt is mondhatnának, hogy a kivételességből véglegesség, illetve normalitás lett. A tanulmányt azt ebből eredő veszélyek és kockázatok felvillantásával, illetve a biopolitikai hatalomkorlátozás mechanizmusára vonatkozó javaslattal zárom le.


Várok mindenkit szeretettel a konferenciára, akit érdekel a téma!

Monday, 10 April 2017

Környezeti demokrácia Magyarországon - Szeged, 2017. április 10.

2017. április 10-én a Szegedi Politológus Hallgatók Egyesületének megtisztelő meghívására Szegeden beszélgettem a doktori kutatási témámról.

Itt van a beszélgetést indító diasor:


Friday, 7 April 2017

Fogva vagyok - személyes vallomás a CEU kapcsán


Fogva vagyok, mert anyukám pedagógus, apukám rokkantnyugdíjas, és ha én bármit teszek a közéletben, akkor a politikai rendszer rajtuk is bosszút állhat.

Fogva vagyok, mert férj vagyok, és amikor a feleségem biztonságra, nyugalomra, kiszámíthatóságra vágyik, nem tudom megadni neki. Fogva vagyok, mert magánéletre vágyunk, de abba újra és újra beletenyerel a politika.

Fogva vagyok, mert családapa vagyok, és azért, hogy előnyt biztosítsak a családomnak, igénybe vettük – nem kevés érzelmi és erkölcsi dilemma után – a családok otthonteremtési kedvezményt. Részesei lettünk egy rendszernek, amellyel ugyan jobb életkörülményekhez jutottunk, de ezzel ki is szolgáltattuk magunkat egy olyan politikai rendszernek, amely morálisan fogva tart bennünket. Fogva vagyok, mert egy olyan államtól kaptunk pénzt, amely kormányának sok cselekedetével nem lehet és nem is szabad egyetérteni. Fogva vagyok, mert, ha magamra tekintek, bánom az egészet, s fogva vagyok, mert ha a gyermekeimre, akkor cseppet sem.

Fogva vagyok, mert jogász vagyok és Magyarországon a politika úgy uralja a jogalkotást és jogalkalmazást, hogy szinte semmilyen szakmai, állampolgári, társadalmi részvételi szempont nem érvényesülhet. Nemcsak a jogállamnak, hanem magának a jognak a gerincét is eltörték.

Fogva vagyok, mert politikatudománnyal foglalkozó egyetemi oktató vagyok, és amikor a demokrácia és alkotmányosság alapvető értékeiről van szó, mindig elszégyellem magam, ha Magyarországra gondolok. Alapvető emberi jogoktól, az állampolgárok beleszólásáról a közéletbe, toleranciáról, biztonságról, sokszínűségről, szabadságról, szolidaritásról, a hatalmi ágak elválasztásáról beszélek a hallgatóimnak, amelyek vagy egyáltalán nem, vagy pedig alig érvényesülnek az országunkban. Fogva vagyok, mert közalkalmazott vagyok, és nem vagyok benne biztos, hogy nem lesz problémám abból, ha véleményemnek vagy intézményekkel, emberekkel való szolidaritásomnak adok hangot. Fogva vagyok, mert nem merek állami forrásokra pályázni, mert félek attól, hogy további morális meghasonlást már nem bírok elviselni.

Fogva vagyok, mert baloldali vagyok és szűkös eszközeimmel azért harcolok, hogy eszmeileg és politikailag lelket leheljünk az összetört baloldalba, szembenézzünk hibáival és bűneivel, és ezzel együtt új programot adjunk a 21. században. Fogva vagyok, mert annak ellenére, hogy 1985-ben születtem, sokan rám akarják kenni a kommunizmus bűneit és azt gondolják, nincs helyem ebben az országban, ebben a nemzetben. Fogva vagyok, mert ha azt mondom, hogy alapvető kötelességünk segíteni másokon, különösen a menekülő embereken, akkor azt mondják, hogy idegenszívű vagyok.

Fogva vagyok, mert olyan civil szervezetnél dolgoztam korábban, amely a kormány által „norvég bűnözőnek” lett minősítve és most lényegében idegen hatalom kiszolgálójának van bélyegezve, most pedig olyan kutatóhelyen van mellékállásom, amely épületének és archívumának megszerzéséért harcol a kormány.

Fogva vagyok még, mert féltem a családomat a magyar egészségügytől. Fogva vagyok, mert félek gyermekeimet óvodába, iskolába adni, mert egy ideológiával átitatott rendszerbe kerülnek, s ha mást mondanak vagy gondolnak majd, mint az elvárt, akkor ők is fogva lesznek. Fogva vagyok, mert félek attól is, hogy az állam ellenünk fordítja erőszakszervezeteit és/vagy bürokráciáját. Fogva vagyok, mert félek a saját államomtól. Fogva vagyok, mert bár kifejezem anyagi és erkölcsi szolidaritásomat a nálunk sokkal, de sokkal rosszabb helyzetben lévőkkel, de annyit sohasem tudtam tenni, hogy érdemi változást érjek el.

Fogva vagyok, mert ti is fogva vagytok! S fogva vagyok azért is, mert leírtam mindezt!

Tisztában vagyok azzal, hogy ezt a fogvatartottságot részben magam okoztam önmagamnak és a családomnak! S ezzel minden pillanatban szembe is kell néznem. De fogolylétem jó része másoknak köszönhető és emiatt elkezdtem gyűlöletet érezni. Ezért önmagam démonainak a foglya is lettem.

Fogva vagyok tehát, mert életem minden szegmensében („munka, otthon, család, egészség, rend”) támadás, félelemkeltés ér. Épp azokban a szegmensekben, amelyekről a Fidesz 2010-es kormányprogramja is szólt. Vajon ki sejthette, hogy így értik?

Mindezeket nem azért írtam le, mert bárkitől – akár jobb-, akár baloldalon – sajnálatot várnék. Sőt, éppen ennek az ellenkezőjére készülök. Továbbá arra is, hogy sokan azt fogják mondani, hogy „mit siránkozik, a magyar társadalom több mint fele sokkal húsbavágóbb problémákkal, gyakran pedig az életéért küzd”. Joggal mondják majd ezt, mert ez így is van! Nem a CEU ügyét kívánom arra felhasználni, hogy saját problémáimmal traktáljam a közvéleményt. Sokkal inkább úgy érzem, hogy az én és mindazok helyzete vezetett el a CEU elleni támadásig, akik hasonlóan hozzám: fogva tartva érzik magukat.

Csupán két dolgot szeretnék jelezni. Egyrészt azt, hogy az Orbán-rendszer feldaraboló, a rendszerrel ellentétes morális és ideológiai álláspontot elsöprő jellege visszafordíthatatlan károkat okozott a középosztályban. Olyan morális kompromisszumokra kényszerít, amelyet az élet egy-egy területén még csak-csak el lehet viselni (sokan ezt tesszük hét éve), de nem az összesen! Másrészt pedig, erősen hiszem azt, hogy ez az egész azért következett be, mert nem voltunk és nem vagyunk elég szolidárisak azokkal a csoportokkal (hajléktalanoktól kezdve a menekülteken át a civilekig), akiket először ellenséggé tett, majd pedig „bedarált” a rendszer. A középosztály folyamatos kompromisszumokat vállalt – hol önzésből, hol pedig félelemből – azért, hogy megőrizze azt a morális és anyagi integritását, amely mára papírvékonyságúvá fonnyadt.

Magam is lavíroztam, kerestem a kisebb ellenállást, igyekeztem patikamérlegen kimérni, hogy mit és hogyan csináljak. Valamikor sikerült, valamikor elbuktam. Amellett, hogy oktatóként és állampolgárként minden szolidaritásom a CEU-é, kicsit szomorú vagyok és szégyellem magam.

Egy ilyen drasztikus eseménynek kellett ahhoz bekövetkeznie, hogy felismerjem azt, hogy számos, jóval gyengébb, csekély érdekérvényesítő képességgel rendelkező társadalmi csoport feláldozása volt az az út, amely elvezetett a lex CEU-hoz.

Addig, hogy ki merjem mondani, fogva vagyok. Fogva vagyunk.

Antal Attila, jogász, egyetemi oktató