Wednesday 15 June 2022

A Kádár-rendszer neoliberalizálódásának jogi keretei

2021-ben jelent meg a Kádár-rendszerrel és a neoliberalizmus nyugati és keleti eszeme- és politikatörténetével foglalkozó kötetem Chicago a Dimitrov téren. Neoliberalizmus és a Kádár-rendszer címmel. Ezt a projektet volt szerencsém folytatni és a Takács Róbert által szerkesztett A nyitott zárt ország. Kulturális és tudományos érintkezések az 1970-es és 1980-as években Magyarország és a Nyugat között című tanulmánykötetben megjelent A Kádár-rendszer neoliberalizálódásának jogi keretei című írásom, amellyel egyúttal útnak indítok egy régen tervezett nagyobb projektet is, amelynek témája a globális kapitalizmus jogi alapjai, a neoliberalizmus jogi beágyazottsága.

A tanulmány előszavában a következőket vetem fel: "Jelen tanulmány együtt született a Kádár-rendszer neoliberalizálódásával kapcsolatos monográfiámmal, amelynek az a fő célja, hogy egy politikaelméleti elemzés keretében ismertesse a neoliberalizmus 20. századi magyar vonatkozású születését, szakaszait és hatását, majd pedig az államszocialista Kádár-rendszer fokozatos neoliberalizálódásának politikatörténetét. Ebben a kötetben a neoliberalizmust gazdasági, politikai és kulturális nézetrendszerként vizsgálom. Ez a tanulmány több ponton is támaszkodik az említett kötetre, azonban túl is mutat azon, és az abban foglaltakat gondolja tovább, hiszen ahogyan Honor Brabazon megjegyzi, a neoliberalizmussal foglalkozó szakirodalom igen gyakran átsiklik a jognak, a jogalkotásnak a neoliberalizációban játszott szerepe fölött, továbbá a kutatók kevéssé vizsgálják a jog és a neoliberalizmus politikai és gazdasági nézetei közötti összefüggéseket. Ebben az írásban arra teszek kísérletet, hogy a hazai szakirodalomban pótoljam ezt a hiányt, és a neoliberalizmus jogi sajátosságainak felvázolásából eredő tapasztalatok adta elemzési keretben vizsgálom meg a Kádár-rendszer átalakulását."