Wednesday 10 May 2017

KONFERENCIA-FELHÍVÁS - A tőke 150 éve

A Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének konferencia-felhívása

Jelentkezési határidő: 2017. július 15.


Az idei évben több fontos évfordulóról is érdemes megemlékezni a baloldal eszme- és politikatörténetéből.
Az univerzális igényű elméleti koncepciók iránt elkötelezett Társadalomelméleti Műhely

2017. október 18-ra

konferenciát szervez a Politikatörténeti Intézetben (1054 Budapest, Alkotmány u. 2.)
Marx A tőke című művének kapcsán, amely éppen százötven éve jelent meg.


A konferencia célja, hogy sokszínű és érdekes képet adjon Marx egyik legnagyobb hatású munkájának mai értelmezési és továbbgondolási lehetőségeiről, hatásáról napjainkban és az elmúlt évtizedekben. Célunk, hogy egy olyan sokszínű és inspiráló konferenciát rendezzünk, amely mind a jelentkezők, mind a közönség széles rétegét képes megszólítani.

Ezért a következő előadókat kértük meg arra, hogy gondolataikkal járuljanak hozzá a közös gondolkodáshoz:

Artner Annamária
Csáki György
Tamás Gáspár MiklósA szervezők további előadók jelentkezését várják különösen, de nem kizárólag az alábbi témakörök kapcsán:

Történeti témakörök:
A tőke jelentősége a marxizmus történetében, fontossága a munkásmozgalom számára, a mű recepciója a marxizmusban és a szociáldemokráciában, A tőke kiegészítései és revíziói Lenintől napjainkig
- A marxi politikai gazdaságtan koncepciója a létező szocializmusok hivatalos ideológiájában: elmélet vagy doktrína?
- A jóléti állam kora és A tőke: egy gazdasági modell problématörténete Marx fő művének tükrében

Filológiai/marxológiai témakörök:
A tőke keletkezésének és kiadásának problématörténete
- Marx tőke-fogalma a 19. századi és a jelenlegi közgazdasági elméletek tükrében
- Létezik-e marxista tudomány és annak lelőhelye-e A tőke?
A tőke eredeti politikai gazdaságtani nézőpontja, gazdasági elméletei, fogalmai és azok mai érvényessége
A tőke értelmezéstörténete, a legújabb tőke-értelmezések bemutatása, A tőke és a Marx-kép posztmodernizálódása
- Marx gazdaságtani műveinek viszonya A tőke elméleti paradigmáihoz (Gazdasági-filozófiai kéziratok, Grundrisse stb.)

Elméleti/Társadalomelméleti témakörök:

- Az árufetisizmus elméletének recepciója és aktualitása
- A kizsákmányolás problémája a 21. század kapitalizmusában
A tőke mint a globalizációelmélet előfutára, a világrendszer problémája és Marx munkássága
- Az osztályelmélet A tőkében és azon túl: hányféle osztályelmélete van Marxnak? Mit kezdjenek a mai osztálykoncepciók A tőkével?
A tőke és a válság. A válság mint a status quo fenntartásának eszköze. Válságban van-e a mai kapitalizmus?
- Melyek az elmúlt másfél évszázadban zajló tudományos viták tapasztalatai a tőke-, illetve a bérmunka nélküli társadalomról?
- Elméletek a kapitalizmus átalakulásáról: A tőke és a mai kapitalizmus.

Diszkusszív témakörök:
- A kapitalizmus képe Marxnál és ami változott. A tőke és a munka társadalma. Kapitalizmus a munkatársadalmon túl. A munka-tőke viszony átalakulása. A posztmodern állapot?
A tőke politikai filozófiai vonatkozásai. Igazságosság, egyenlőség, ökológiai katasztrófa, szabadság, munka stb. régen és ma
A tőke szerepe a kapitalizmus hatalmi és politikai viszonyainak megértésében
- Melyik mű léphet ma A tőke helyére? Vannak-e napjaink baloldalának nagy könyvei és azok hogyan viszonyulnak Marxhoz?
- A politikai gazdaságtan élt, él és élni fog? A politikai gazdaságtan mint a kritikai társadalomtudomány egyik formája napjainkban
- A neoliberalizmus időszaka: A tőke kora 2.0? A baloldali társadalomkritika tapasztalatai az elmúlt 25 évben

A jelentkezőket arra kérjük, hogy a felkínált témák közül válasszanak vagy tegyenek javaslatot A tőkéhez kötődő, saját témájú előadásra. Az előadások feldolgozhatják valamelyik téma részét vagy egészét, illetve érinthetnek több témakört. Lehetőség van egy szerző, elmélet vagy probléma önálló feldolgozására is a témakörön belül. Az előadásokkal szemben elvárás, hogy – természetesen az adott témakörtől függő mértékben és módon – kapcsolódjanak Marx 1867-ben megjelent művéhez.

A konferencia pontos idő- és esetleges szekcióbeosztása a jelentkezések függvényében kerül kialakításra. Az előadások hossza 15-20 perc.

A konferenciára 2017. július 15-ig lehet jelentkezni az info@phistory.hu e-mail címen.

A jelentkezés során az előadó nevének, az előadás címének, az előadó esetleges intézményi kötődésének, tudományos fokozatának megadása mellett egy rövid, kb. 200 szavas absztrakt elküldését kérjük.