Wednesday 10 May 2017

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Ösztöndíj műhelymunkában való részvételre és publikáció elkészítésére

A Politikatörténeti Alapítvány pályázatot ír ki a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyében (PTI TEM) való részvételre és tudományos publikációk elkészítésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 1.

PTI TEM jelenlegi formájában 2015-ben jött létre 11 ösztöndíjas kutatóval, akik azóta rendszeresen vitatják meg egymás és külsős szerzők írásait. A Műhely célja a hazai társadalomelméleti, társadalomkritikai gondolkodáshoz, valamint a baloldali tudományos, közéleti diskurzushoz való hozzájárulás. A TEM-ben nagyon sokféle téma otthonra talált: a Műhely kutatói foglalkoznak többek között ideológiákkal, poszt-marxizmussal, politikai gazdaságtannal, demokráciaelmélettel, populizmussal, ökopolitikával, művészet és emancipáció kapcsolatával, társadalmi igazságossággal és szolidaritással, nacionalizmussal. Azonban a TEM-tagokat összeköti az a társadalomelméleti keretrendszer, amely folytatni kívánja a valóság megértésének kritikai hagyományait a baloldalon. 2015-került sor a TEM szervezésében A mai magyar valóság az elmúlt negyedszázad tükrében című konferenciára, amelyet 2016-ben követett az előadások alapján összeállított Holtpont című kötet. A Műhely rendszeresen szervez beszélgetéseket, közéleti vitákat, s jelenleg tagjai saját monográfiájukon dolgoznak, amelyeket 2017 során mutatnak majd be.

Az ösztöndíjas egy interdiszciplináris tudományos közösség és műhely részeként részt vesz a PTI TEM működésében, használhatja az Intézet erőforrásait és szakmai segítséget kap kutatásához.

Az ösztöndíjas időszak és az ösztöndíj mértéke, feltételek:
- Az ösztöndíj két kategóriában (1. kategória és 2. kategória) kerül kiírásra. A leendő ösztöndíjas öt hónapra kap ösztöndíjat 2017 szeptembere és 2018 januárja között.
- Az ösztöndíj mértéke az 1. kategóriában havi 40 ezer forint, azaz mindösszesen 200 000 forint. Az ösztöndíj mértéke az 2. kategóriában havi 50 ezer forint, azaz mindösszesen 250 000 forint.
- Az ösztöndíjassal a Politikatörténeti Alapítvány ösztöndíj-szerződést köt, amelynek megszegése az ösztöndíj visszafizetését vonja maga után.

Az ösztöndíjas időszak során az ösztöndíjat elnyert vállalja:
- A PTI TEM munkájában való folyamatos közreműködést.
- Viták, konferenciák lebonyolításának, megszervezésének segítését.
- Az 1. kategóriában egy darab egy ív terjedelmű; a 2. kategóriában egy darab 1,5-2 ív terjedelmű vagy két darab, egyenként 1 ív terjedelmű társadalomelméleti, társadalomkritikai tanulmány elkészítését, amelynek kapcsolódnia kell a PTI TEM-ben folyó kortárs társadalomelméleti, globalizációelméleti és demokráciaelméleti, baloldali és kritikai nézőpontú kutatási témákhoz.

A jelentkezés feltételei az 1. kategóriában:
- Valamely társadalomtudományi területen megszerezett MA-diploma vagy MA hallgatói státusz.
- Hallgatói jogviszonyról szóló igazolás vagy a diploma másolata.
- Egy oktatói ajánlás.
- A publikálási tapasztalat előnyt jelent, de nem feltétel.

A jelentkezés feltételei a 2. kategóriában:
- Megkezdett doktori tanulmányok vagy PhD-fokozat megléte.
- Doktorandusz hallgatói státusz vagy a tudományos végzettség igazolása.
- Releváns oktatói vagy kutatói tapasztalat.
- A publikálási tapasztalat a jelentkezés feltétele.

A PTI TEM elkötelezett a társadalmi esélyegyelőség tekintetében, ezért bátorítja és segíti a nők, gyermeket nevelő szülők, a fogyatékkal élők pályázatának benyújtását. A pályázaton nyertes ösztöndíjas családi, szociális körülményeihez képest vesz részt a PTI TEM munkájában.

A pályázat benyújtása:
- A pályázathoz csatolni kell:
- A pályázó rövid szakmai önéletrajzát.
- Publikációs jegyzékét (MTMT megléte nem feltétel).
- Egy, a pályázat szempontjából releváns, korábban megjelent vagy megjelenés előtt álló tanulmányt, írást.
- Egy rövid (max. kétoldalas) motivációs levelet, amelyben a pályázó kifejti azt, hogy mit vár a jelen ösztöndíj elnyerése esetén a PTI TEM-ben való részvételtől, és ezt hogyan tudja személyesen elősegíteni.
- Hallgatói jogviszonyról/doktorandusz státuszról/tudományos végezettségről szóló igazolás, diploma másolata.
- Oktatói ajánlás az 1. kategóriában.

A pályázatot kizárólag elektronikusan, miden fájlt pdf-formátumban csatolva a következő e-mail címre kérjük beküldeni: alapitvany@phistory.hu

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 1.
A Politikatörténeti Alapítvány a beérkezett pályázatokat 2017. június 22-ig bírálja el és minden pályázónak visszajelzést küld.

Az Alapítvány maga határozza meg a kategóriánként kiosztandó ösztöndíjak számát!